3 nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp

0
760

Quản trị tài chính nghiên cứu các mối quan hệ tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp, là quản trị nguồn vốn nhằm tối đa háo lợi nhuận của doanh nghiệp. Giám đốc tài chính sẽ ra các quyết định về các loại tài sản của doanh nghiệp, quản lý các nguồn tài sản của nó ra sao. Tài sản của các cổ đông trong doanh nghiệp sẽ đạt lớn nhất khi công việc quản trị tài chính được tối ưu hóa thực hiện đển lại giá trị lớn cho doanh nghiệp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính có vai trò vô cùng quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Đây được xem kim chỉ nam dẫn đường đi cho doanh nghiệp, hoạt động dựa trên cơ sở đúng đắn, hiệu quả từ sự phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp đó là: Kiểm soát việc sử dụng các tài sản trong doanh nghiệp, tránh tình trạng sử dụng phung phí; Phân tích và đưa ra kế hoạch nguồn vốn huy động tối ưu cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ: Thiết lập một chính sách phân chia lợi nhuận phù hợp với doanh nghiệp.

3 nội dung của quản trị tài chính doanh nghiệp: Quản trị vốn, quản trị nguồn vốn và quản trị doanh thu – chi phí – lợi nhuận của doanh nghiệp.

Quản trị vốn của doanh nghiệp bao gồm quản trị vốn cố định và quản trị vốn lưu động. Trong đó, quản trị vốn cố định là một nội dung quan trọng trong quản trị vốn của các doanh nghiệp. Vì vốn cố định chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn và có ý nghĩa quyết định tới năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Quản trị vốn cố định bao gồm quản trị vốn hình thành nên tài sản cố định, các khoản đầu tư tài chính và các khoản tài sản dài hạn khác. Quản trị vốn lưu động bao gồm quản trị vốn tồn kho dự trữ, quản trị vốn bằng tiền, quản trị các khoản phải thu và quản trị các khoản đầu tư ngắn hạn.

Quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản trị vốn doanh nghiệp

Quản trị nguồn vốn là một trong các quyết định quan trọng của quản trị tài chính nhằm mục đích tài trọ cho nhu cầu của doanh nghiệp. Nội dung chính của quản trị nguồn vốn là xác định quy mô, cơ cấu nguồn vốn, lựa chọn các loại nguồn vốn tài trợ và hình thức huy động từng nguồn vốn.

Quản trị doanh thu là xác định chính xác thời điểm ghi nhận doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, các biện pháp tăng doanh thu trên cơ sở tài sản các doanh nghiệp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp
Quản trị doanh thu và lợi nhuận

Quản trị chi phí là xác định được các khoản phải chi phải bỏ ra để tạo nên doanh thu, từ đó xác định lợi nhuận của doanh nghiệp, tính toán xu hướng thay đổi của các khoản chi phí, từ đó có những báo cáo, phân tích, đánh giá chi phí, hoạch định kế hoạch chi tiêu của doanh nghiệp, có sự điều chỉnh hợp lý giữa các loại chi phí.

Quản trị lợi nhuận là tính toán chính xác các khoản lợi nhuận, đề xuất các giải pháp nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở điều kiện về tài sản, nguồn vốn sẵn có và các quyết định phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here