Tổ chức công tác kế toán là gì? Ý nghĩa, nhiệm vụ và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán.

0
585

Tổ chức công tác kế toán là việc bộ phận kế toán tổ chức thực hiện các công tác hạch toán ban đầu, tổ chức hệ thống sổ và ghi sổ kế toán, tổ chức hệ thống báo cao và lập báo cáo kế toán,… Vậy tổ chức công tác kế toán có nhiệm vụ, ý nghĩa và yêu cầu gì?

Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán

Tổ chức công tác kế toán là một hệ thống các yếu tố cấu thàn trong doanh nghiệp, tổ chức mang ý nghĩa, mục đích:

Cung cấp thông tin chính xác kịp thời phục vụ cho lãnh đạo và quản lý kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, tổ chức.

Đảm bảo ghi chép, phản ánh và quản lý chặt chẽ các loại tài sản, các khoản nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, giúp cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Tính toán chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thúc đẩy hạch toán kinh tế, mở rộng hạch toán kinh tế nội bộ.

Thực hiện được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu kế toán trong từng thời kỳ.

tổ chức công tác kế toán
Nghiệp vụ kế toán

Tổ chức công tác kế toán đảm nhiệm những gì trong doanh nghiệp?

Bộ phận kế toán có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Vậy nên nhiệm vụ mà tổ chức công tác kế toán đảm nhiệm cũng rất quan trọng như:

Tổ chức hợp lý bộ máy kế toán tại doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm, điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tài chính trong doanh nghiệp, tổ chức.

tổ chức công tác kế toán
Kế toán trưởng người đảm nhiệm vụ quan trong bộ phận kế toán

>>> Học Kế toán trưởng cuối tuần ở đâu Hà Nội?

Xác định rõ các mối quan hệ giữa các bộ phận trong bộ máy kế toán với các bộ phận quản lý khác trong doanh nghiệp, tổ chức về các công việc liên quan đến công tác kế toán và thu nhận, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính liên qua cho nhà quản lý.

Tổ chức vận dụng chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, thông lệ kế toán, Luật Kế toán đã ban hành và được thừa nhận với việc lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp với điều kiện cụ thể của tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý; từng bước trang bị và sử dựng các phương tiện kỹ thuật tính toán hiện đại.

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ cho kế toán viên, hướng dẫn các chế độ thể lệ về tài chính kế toán, tổ chức kiểm tra các kế toán viên trong nội bộ doanh nghiệp.

Yêu cầu của tổ chức công tác kế toán

Để tổ chức công tác kế toán phát huy tốt nhất vai trò của mình, khi tổ chức công tác kế hoạch ở đơn vị cần phải đáp ứng được các yêu cầu nhất định:

Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo yêu cầu khoa học và logic, trên cơ sở chấp hàng chuẩn các nguyên tắc tổ chức và phù hợp với các chính sách, chế độ, thể lệ quy chế tài chính kế toán hiện hành.

tổ chức công tác kế toán
Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Tổ chức công tác kế toán ở tổ chức, doanh nghiệp phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý, địa bàn, quy mô, loại hình của đơn vị.

Tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với biên chế đội ngũ và khả năng trình độ của đội ngũ kế toán viên của doanh nghiệp.

Yêu cầu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ kế toán tại doanh nghiệp, thu thập, kiểm tra, xử lý và cung cấp thông tin kế toán đáp ứng được yêu cầu của ban quản trị doanh nghiệp và Nhà nước.

Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo được những yêu cầu của thông tin kế toán và tiết kiệm chi phí hạch toán.

Bài viết trên cung cấp cho người đọc những thông tin chi tiết nhất về ý nghĩa, nhiệm vụ và yêu cầu đối với tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Để hoàn thành tốt các yêu cầu của tổ chức công tác kế toán thì hay nâng cao trình độ của mình bằng Khóa học Giám đốc tài chính để có cơ hội phát triển vị trí công việc của mình.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here