Vai trò của CEO trong doanh nghiệp

0
185

Giám đốc điều hành hay CEO là chức vụ điều hành trong tổ chức, doanh nghiệp. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ CEO là người có quyền cao nhất, còn tại doanh nghiệp cổ phần hay tập đoàn giám đốc điều hành chịu sự quản lý của HĐQT. Vậy vai trò của CEO trong doanh nghiệp là gì?

Vì CEO đồng thời là giám đốc điều hành và quản lý nên vai trò của CEO cũng được cộng lại từ 2 chức vụ. Vai trò cụ thể của CEO như sau:

Hoạch định chiến lược

Hoạch định chiến lược
Hoạch định chiến lược
 • Xây dựng chiến lược, tầm nhìn, hướng đi cụ thể cho doanh nghiệp
 • Thực hiện các kế hoạch kinh doanh, chiến lược đầu tư, nghị định, nghị quyết đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch cho năm tài chính tiếp theo dựa trên cơ sở đáp ứng nhu cầu ngân sách phù hợp cho 5 năm tới chậm nhất vào ngày 15/12 hàng năm.
 • Đưa ra những ý kiến, đề xuất nhằm góp phần nâng cao hoạt động của doanh nghiệp.

Phát triển sản phẩm mới

 • Quyết định việc định tuyến các sản phẩm mới đồng thời đa dạng hóa các sản phẩm sẵn có.

Xây dựng thương hiệu

 • Đề xuất, quyết định các chương trình nhằm thu hút khách hàng.
 • Đưa ra các chiến lược, chương trình nhằm phát triển thương hiệu doanh nghiệp mạnh hơn.
Xây dựng thương hiệu
Xây dựng thương hiệu

Đầu tư

 • Thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư
 • Phê duyệt các dự án mua bán, vay cổ phiếu, trái phiếu.

Chính sách

 • Duyệt các dự án phân phối, tiếp thị, nhân sự, mua hàng, tín dụng.

Tổ chức

 • Kiến nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong doanh nghiệp thông qua Hội đồng quản trị để doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.
 • Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến người lao động (mức lương, trợ cấp, bảo hiểm…)
 • Duyệt cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, phạm vi trách nhiệm của từng ban ngành cụ thể

Quyết định, quy chế

 • Phê duyệt các quy định, quy chế điều hành doanh nghiệp được tốt hơn
 • Phê duyệt quy định về việc khấu hao tài sản cố định.

Tài chính

Nắm bắt được tài chính doanh nghiệp
Nắm bắt được tài chính doanh nghiệp
 • Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về vấn đề tài chính của doanh nghiệp
 • Phê duyệt các quy định về tài chính và quy định về thẩm quyền ký duyệt tài chính.
 • Duyệt thu, chi các khoản phí phát sinh trong quá trình hoạt động trong phạm vi ngân sách được duyệt.
 • Thay mặt doanh nghiệp ký kết các hợp đồng thương mại, tổ chức, kiểm tra các hoạt động kinh doanh thường nhật của doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị các bản dự toán hàng năm, hàng quý, hàng tháng của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Khóa học Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

Điều hành hoạt động của doanh nghiệp

 • Thỏa thuận và phê duyệt các mục tiêu cùng với giám đốc chức năng
 • Tổng kết, đánh giá hoạt động của khối để từ đó đưa ra các chiến lược, kế hoạch cần thiết
 • Thực thi các kế hoạch kinh doanh hàng năm được đưa ra bởi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông
 • Thực hiện các công việc khác theo Điều lệ và quy chế của doanh nghiệp

Từ những vai trò trên thì CEO phải là người có kiến thức đa lĩnh vực, phải hiểu biết rộng về kế toán, luật, thuế, tài chính, cách tổ chức.. thậm chí nhiều trường hợp CEO phải nắm bắt được thị trường và khách hàng để từ đó triển khai những ý tưởng, chương trình hành động cho doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here